Zgjidhni menyren e identifikimit
Perdorues GOV Perdorues Te Jashtem
Perdoruesit GOV mund te identifikohen ne sistem duke perdorur te dhenat e tyre ne formatin gov\emer.mbiemer dhe te njejtin password qe perdoret per aksesimin e emailit zyrtar Perdoruesit e institucioneve te tjera (jo GOV) mund te identifikohen ne sistem nepermjet username dhe password qe eshte krijuar per ta nga administratori i sistemit